جدول آموزشی
ردیف عنوان دوره آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری
1 دوره بروزرسانی دانش بیمه عمروپس انداز  (همکاران شاغل در حوزه بیمه عمر و پس انداز شعبات کشور) 1401/6/6 تهران
2 بیمه های عمرو پس انداز - بیمه نامه مستمری ( محصول جدید)-قابل دانلود ----- -----
2 بیمه های عمرو پس انداز - بیمه نامه مستمری ( محصول جدید)-غیرقابل دانلود ----- -----
3      
4      

ارتباط با ما