سوالات متداول

بیمه‌گزار به شعبه ناظر واحد صادرکننده بیمه نامه مراجعه نماید، شعبه ضمن پذیرش مدارک و بررسي آنها ، اقدام به بازپرداخت مي نمايد. 
اصل بیمه نامه و ملحقات آن ، قبوض پرداختی ( حق بیمه _  وام  )  کارت شناسایی بیمه گذار و بیمه شده ( کارت ملی و شناسنامه ) 
 لازم به ذکر است اعلام  شماره حساب و شماره شبای بانکی جهت واریز مبلغ به حساب بیمه گزار‏/استفاده کننده الزامی می باشد.
ازطریق سایت بیمه آسیا www.Bimehasia.com   و با درج کدرهگیری بیمه نامه در قسمت عمر و پس انداز ‏/ خدمات مشتریان ‏/ارزش بازخرید بیمه نامه عمروپس انداز  ، مبلغ بازخرید به تاریخ روز قابل رویت می باشد. 
ازطریق سایت بیمه آسیا www.Bimehasia.com   و با درج کدرهگیری بیمه نامه در قسمت عمر و پس انداز ‏/ خدمات مشتریان ‏/ استعلام سود مشارکت ، مبالغ مشارکت در منافع متعلقه قابل رویت می باشد.
استفاده کننده در سررسید بیمه نامه :  در انقضای مدت بیمه نامه در بیمه نامه مختلط عمروپس انداز (طرح قدیم) بیمه‌گزار و در بیمه نامه جامع عمروپس انداز و مهرآسیا  استفاده کننده به شرط حیات می باشد و در صــورت مشخص شدن وکیل قانونی ، ارائه اصل وکالتنامه و اصل کارت ملی طرفین الزامی است.
استفاده کننده در بازخرید‏/ برداشت از اندوخته بیمه نامه : در طول مدت بیمه نامه در بیمه نامه مختلط عمروپس انداز (طرح قدیم) و در بیمه نامه جامع عمروپس انداز و مهرآسیا  بیمه‌گزار می باشد و در صــورت مشخص شدن وکیل قانونی ، ارائه اصل وکالتنامه و اصل کارت ملی طرفین الزامی است.
چنانچه بیمه‌گزار غیر از بیمه شده باشد و در طول مدت بیمه نامه  فوت نماید، وراث قانونی وی برای ادامه بیمه نامه با اخذ موافقت کتبی بیمه می توانند با معرفی شخصی به عنوان بیمه‌گزار ‏/ استفاده کننده جدید با انجام تعهداتی که به موجب قرارداد به عهده بیمه‌گزار بوده است ، بیمه نامه را به بیمه‌گزار جدید انتقال دهند ، در غیر این صورت هر یک از بیمه‌گر یا وراث قانونی  حق فسخ قرارداد را خواهند داشت .
بیمه گزار به شعبه ناظر واحد صادر کننده بیمه نامه مراجعه نمایند 
سپری شدن مدت دو سال از تاریخ صدور بیمه نامه ،عدم بدهی حق بیمه و همچنین پرداخت اولین قسط سال سوم بیمه ای ، (مبلغ وام کمتر از 4.000.000 ریال نباشد )
پس از تسویه وام قبلی و سپری شدن سه ماه از تاریخ آخرین قسط پرداختی وام قبلی بیمه گذار می تواند اقدام نماید .
از طریق سایت بیمه آسیا www.Bimehasia.com   قسمت عمر و پس انداز ‏/خدمات مشتریان ‏/ کد بیمه گذار ‏/ کد رهگیری ، مبلغ وام قابل رویت  می باشد .
الف: به صورت الکترونیکی از طریق لینک https:‏/‏/services01.bimehasia.ir‏/BimeSiteMVC‏/Common‏/CustomerProfile‏/Index

ب: از طریق خودپرداز  بانک ملت 
نرخ بهره 4 درصد  بیشتر از نرخ  سود فنی بیمه نامه می باشد 
مدت باز پرداخت وام دو سال می باشد که بیمه گزار به دو روش یکساله یا دو ساله  انتخاب می کند .

ارتباط با ما