هفدهمین دوره مسابقات فروش بیمه های زندگی

هفدهمین دوره مسابقات فروش بیمه های زندگی

1401/12/21
هفدهمین دوره  مسابقات فروش بیمه های زندگی
 بنام خدا 
در راستای سیاستهای تشویقی و به منظور تحقق برنامه های عملیاتی شرکت معظم بیمه آسیا، با هدف ایجاد انگیزه و ترغیب نمایندگان  و کارگزاران محترم و توسعه فروش کیفی بیمه های جامع عمروپس انداز ، " طرح  هفدهمین دوره  مسابقات فروش بیمه نامه های جامع عمروپس انداز  و جامع مهرآسیا برای نمایندگان و کارگزاران مشمولین آیین نامه های  ۷۵ و ۹۶ در سال 1401 " اجرایی گردید .
 
منبع: روابط عمومی بیمه آسیا
آدرس منبع: مدیریت عمرو پس انداز
چاپ  

ارتباط با ما