افزایش سرمایه بیمه های زندگی

افزایش سرمایه بیمه های زندگی

1401/12/21
افزایش سرمایه بیمه های زندگی

 بنام خدا
ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و میلاد با سعادت منجی عالم بشریت ، با استعانت از خداوند متعال ودر راستای سیاستهای توسعه بیمه های عمرو پس اندازو تاکید مدیر عامل محترم در خصوص توانمند سازی وافزایش قابلیت رقابت شبکه فروش ، با توجه به موافقتهای بعمل آمده ، سرمایه فوت به هر علت بیمه های عمرو پس انداز ، حداکثر تا مبلغ 20 میلیارد ریال و  سرمایه  فوت به علت حادثه و سرمایه نقص عضو نیز حد اکثر تا مبلغ 20 میلیارد ریال  افزایش می یابد .
منبع: روابط عمومی بیمه آسیا
آدرس منبع: مدیریت عمرو پس انداز
چاپ  

ارتباط با ما